Radosław Nowakowski

KRONIKA FRANKFURCKAISBN: 978-83-61946-32-8
rok:
2000 / 2003
format: 21x21 cm
oprawa: srebrna tektura falista + pudełko
papier: 120g, biały
druk: laserow lub atramentowy
język: wersja czterojęzyczna (polski-angielski-esperanto-francuski)
nakład otwarty
cena:
~120 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]


W roku 2000 byłem na Targach Książki we Frankfurcie. Brałem udział w projekcie SKRYPTORIUM, który pokazywał zaskakujące analogie między epoką ksiąg pisanych i iluminowanych ręcznie i nie drukowanych wcale, a epoką książek pisanych i drukowanych i poniekąd iluminowanych komputerowo. Miałem prowadzić kronikę Targów – raczej poetycką niż zwyczajną, raczej kronikę wrażeń, myśli i odczuć niż kronikę wydarzeń. I prowadziłem. Ta kronika miała być sukcesywnie drukowana. I była. Miała się też ukazywać w Internecie. I ukazywała się. Nie ukazało się jednak wszystko, nie wydrukowaliśmy też wszystkiego – było za mało czasu i za dużo problemów. To co wydrukowaliśmy i to co się ukazało było pełne błędów.
Trzy lata później odszukałem w komputerze pliki „frankfurckie”, a na półce wersję drukowaną. Poprawiłem to, czego wtedy nie poprawiliśmy. Dodałem to, czego wtedy nie dodaliśmy. Być może teraz wygląda to tak, jak miało wyglądać. Być może. Natomiast z całą pewnością ta książka ma początek (lub koniec) w środku.
Radosław Nowakowski
THE FRANKFURT CHRONICLEISBN: 978-83-61946-32-8
year:  2000 / 2003
size: 21x21 cm
covers: silver corrugated cardboard + slipcase
paper: 120g, white
print: laser or inkjet printer
language: four language version (Polish-English-Esperanto-French)
open edition
prize:
~45 EUR (including shipping)  >>> [shop]In 2000 I was at the Book Fair in Frankfurt. I took part in the SCRIPTORIUM project which showed some surprising analogies between the epoch of hand written and illuminated books not printed at all and the epoch of computer written and printed books (and somehow computer illuminated). I was to chronicle the Fair – to chronicle rather feelings, impressions and thoughts than events. And I did. The chronicle was to be printed gradually. And it was printed. It was to appear in the Internet. And it appeared. However not all parts appeared and were printed – we had not enough time and too many problems. What was printed and what appeared in the Internet was full of mistakes.
Three years later I found in my computer the „Frankfurt” files and the printed version on the shelf. I corrected what we had not corrected then. I added what we had not added then. Maybe now it looks like it should look. Maybe. However with no doubt this book has its beginning (or end) in the middle.
Radosław Nowakowski
LA KRONIKO FRANKFURTAISBN: 978-83-61946-32-8
jaro:  2000 / 2003
formato: 21x21 cm
kovrilo: arĝenta kartono ondumita + skatolo
papero: 120g, blanka
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: libro kvarlingva (pola-angla-Esperanto-franca)
eldono aperta
prezo:
~45 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]En 2000 mi estis en Frankfurto je Librofoiro. Mi partoprenis la projekton SKRIPTORION, kiu montris surprizajn analogiojn inter la epoko de libroj mane skribitaj kaj iluminitaj kaj tute ne presitaj kaj la epoko de libroj skribitaj kaj presitaj aŭ printitaj kaj iele iluminitaj komputile. Mi estis kronikonta la Foiron – prefere poezie de normale. Mi estis verkonta la kronikon de pensoj, impresoj, sentoj, ne la kronikon de eventoj. Kaj mi kronikis. La kroniko estis printota pograde. Kaj ĝi estis printata. Ĝi estis aperigota en la Reto. Kaj ĝi aperis tie. Tamen ne ĉio aperis, ankaŭ ne ĉion ni printis – ni havis ne sufiĉe da tempo kaj tro multe da problemoj. Tio kion ni printis kaj kio enretiĝis estis eraroplenaj.
Tri jaroj poste mi trovis en la komputilo dosierojn „frankfurtajn” kaj sur la breto la version printitan. Mi korektis tion, kion ni ne korektis tiam. Mi aldonis tion, kion ni tiam ne aldonis. Eble nun ĝi aspektas tiel kiel ĝi estis aspektonta. Eble. Tamen sendube tiu ĉi libro havas komencon (aŭ finon) en ĝia mezo.