Radosław Nowakowski

NIEOPISANIE GÓRYISBN: 978-83-61946-00-7
rok: 1999 (pierwsza wersja, kwadratowa, w twardej oprawie)  2009 (druga, aktualna wersja)
format:  27x21cm
oprawa: miękka kartonowa typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 160g, biały,
druk: drukarka atramentowa
język: polski-angielski-esperanto (wersja trójjęzyczna)
nakład otwarty
cena: ~220 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

dotychczas zrobiłem 23 egzemplarze wersji pierwszej
egzemplarze wersji drugiej, aktualnej, nie są już numerowane, lecz datowaneKiedyś napisałem tak:
Schowałaś się, łysa góro, za labiryntem bezlistnego drzewa, zagubiłaś w mglistym powietrzu. A ja i tak już mam prawie sto twoich zdjęć zrobionych z tego samego miejsca o różnych porach dnia i roku. Zamienię te zdjęcia w subtelne obrazki. Zasłonię je niewyraźnymi, niewielkimi jak chmurki opowieściami o wszystkim i o niczym napisanymi w trzech językach.... I ktoś, by cię zobaczyć-przeczytać będzie musiał otworzyć z szelestem papierowe okno i przejść przez obraz do tekstu lub przez tekst do obrazu lub przez obraz do obrazu lub przez tekst do tekstu .....
Po co ja to zrobię? Wszak temat po wielokroć podejmowany przez mistrzów i nieudaczników. Lecz nikt tego nie robił z tą górą. Z tego miejsca. W tym miejscu.

Radosław Nowakowski
NON-DESCRIPTION OF THE HILLISBN: 978-83-61946-00-7
year:  1999 (first version, square, hard bound)  2009 (second version)
size: 27x21cm
covers: softbound (Japanese binding) + cardboard slipcase
paper: 160g, white
print: deskjet printer
language: Polish-English-Esperanto (trilingual version )
open edition
prize:
~75 EUR (including shipping)  >>> [shop]

23 copies of the first version have been made so far
copies of the second version are dated, not numberedOnce I wrote:
Mountain, you’ve hidden yourself behind the labyrinth of the leafless tree, got lost in the misty air. But I do have almost one hundred pictures taken from the same place, in different parts of a day and of a year. I will turn these pictures into subtle prints, cover them with unclear tales small as little clouds, tales about everything and nothing, written in three languages ..... And somebody wishing to see you will have to open noisily the paper window and go through it to the text or through the text to the picture or through the picture to the picture or through the text to the text ....
What do I make it for? This idea is so common among masters and fakers. But nobody has done it with this mountain. From this place. In this place.

Radosław Nowakowski
MALPRISKRIBAĴO DE LA MONTOISBN: 978-83-61946-00-7
jaro:  1999 (unua versio, kvadrata, malmole bindita)  2009 (dua versio)
formato: 27x21cm
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 160g, blanka
printo:  printilo inka
lingvo:  pola-angla-Esperanto (versio trilingva)
eldono aperta
prezo:
~75 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]


ĝis nun mi faris 23 ekzemplerojn de unua versio
ekzempleroj de la dua versio havas daton anstataŭ numero
n


Iam mi verkis:
Vi kaŝis vin, la monto kalva, malantaŭ labirinto de senfolia arbo, perdiĝis en nebula aero. Kaj mi jam havas preskaŭ cent fotojn prenitajn je la sama loko je diversaj tagtempoj kaj jartempoj. Mi ŝanĝos la fotojn en subtilajn grafikaĵojn. Vualos ilin per malklaraj, nubete malgrandaj rakontoj pri ĉio kaj pri nenio verkitaj en tri lingvoj ..... Kaj iu kiu volos ekvidi vin devos malfermi brue kaj susure paperan fenestron kaj transiri la bildon al la teksto aŭ la tekston al la bildo aŭ la bildon al la bildo aŭ la tekston al la teksto .... Por kio mi faros tion? Ja la temon multfoje prenis majstroj kaj fuŝuloj. Sed neniu faris tion je tiu ĉi monto. El tiu ĉi loko. En tiu ĉi loko.
Kaj mi tion faris.