Radosław Nowakowski

HASA RAPASA
opis spektaklu niemożliwegoISBN: 978-83-61946-40-3
rok:
1998 (teczka), 2001 (trójkąt), 2009 (trapez)
format: 36x26 cm
oprawa: miękka, kartonowa, typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 120g, biały
druk: laserowy lub atramentowy
język: wersja trójjęzyczna (polski-angielski-esperanto)
nakład otwarty
cena:
~160 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]


Tak, to już piąta wersja. Być może dlatego prawie pięciokątna, czyli trapezowa. Czwarta była trójkątna, albowiem kwadrat złożony po przekątnej daje trójkąt, zaś trójkąt rozłożony po przeciwprostokątnej daje kwadrat ...... Trójkąt otwiera się niczym motyl ....... Kwadrat ma cztery boki ...... Ile boków ma motyl? ...... Zamknięty trapez jest niczym góra. Otwarty jest niczym lecący ptak ....... Wersje pierwsza, druga i trzecia były trójdzielne - każda miała WIZJOTEKĘ, SZKICOTEKĘ i TEKSTOTEKĘ. Czwarta nie miała. I piata też nie będzie mieć. Będzie za to trójjęzyczna, tak jak czwarta, choć logika wskazywałaby, że powinna być czterojęzyczna, a tym czwartym językiem powinien być hasarapasański ..... i może nawet jest ........ Liczba stron jest zupełnie nieistotna, chociaż jakiś ohydnie nieprzyzwoity zbieg okoliczności trudno wykluczyć ..... Ot, kolejne ćwiczenie z geometrii kompozycji. I z trygonometrii semantyki również. Tak, to jest Tak, to jest piąta próba opisania czegoś niemożliwego. Piąta próba nieudana. Zapewne szósta też będzie nieudana, jeśli kiedykolwiek zostanie podjęta. Jedyną udaną próbą byłaby książka niemożliwa.
Radosław Nowakowski
HASA RAPASA
description of a performance impossibleISBN: 978-83-61946-40-3
year:  1998 (folder) 2001 (triangle), 2009 (trapezium)
size: 36x26 cm
covers: softbound (Japanese stab binding) + cardboard slipcase
paper: 120g, white
print: laser or inkjet printer
language:  trilingual version (Polish-English-Esperanto)
open edition
prize:
~70 EUR (including shipping)  >>> [shop]


Yes, this is the fifth version. Maybe that's why a trapezium one. The former one was a triangle. A square folded diagonally makes a triangle. A triangle unfolded hypotenusely makes a square ..... A triangle-butterfly spreading its wings ...... And a square has four sides ..... How many sides has a butterfly? ..... A closed trapezium is a mountain. An open trapezium is a flying bird ...... The first, second and third versions were triple - each one had three folders: with VISIONS, with TEXTS, with SKETCHES. The fourth version has no folders at all.  The fifth one will have none, either. It's going to be trilingual, like the fourth one, although the logic prompts it should be written in four languages: Polish, English, Esperanto and Hasarapasic ..... and maybe it is so ..... The number of pages has no meaning at all, although a hideous coincidence can't be excluded ...... Well, it is just an excercise in composition geometry. And in the semantic trigonometry as well.
Yes, it's the fifth take to descride something impossible. The fifth unsuccessful take. Most likely the sixth take would be unsuccessful, too. An impossible book would be the only successful take.
Radosław Nowakowski
HASA RAPASA
priskribo de la spektaklo maleblaISBN: 978-83-61946-40-3
jaro:  1998 (teko), 2001 (triangulo),  2009 (trapezo)
formato: 36x26 cm
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 120g, blanka
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: libro trilingva (pola-angla-Esperanto)
eldono aperta
prezo:
~70 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]Jes, jen la kvina versio. Eble pro tio preskaŭ kvinlatera, aŭ trapeza. La kvara estis triangula, ĉar kvadrato faldita diagonale rezultigas triangulon. La triangulo malfaldita hipotenuze rezulgitas kvadraton ....... La triangulo malfermiĝas papilie ...... Kaj la kvadrato havas kvar laterojn ..... Kiom laterojn havas papilio? ........ La trapezo fermita estas kvazaŭ la monto. La trapezo malfermita estas kvazaŭ fluganta birdo .....  La versioj unua, dua kaj tria estis triopaj - ĉiu havis VIZIOTEKON, SKIZOTEKON kaj TEKSTOTEKON. La kvara ne havis. Kaj la kvina ne havos. Sed ĝi estos trilingva, samkiel la kvara, kvankam logiko sufloras, ke ĝi devus esti kvarlingva kaj la kvara lingvo devus esti hasarapasa ..... kaj eble eĉ estas tiele, kvankam hida koincido okazeblas ...... Nu, jen simpla ekzercado de geometrio kompona. hida koincido okazeblas ...... Nu, jen simpla ekzercado de geometrio kompona. Aŭ de trigonometrio semantika. Jes, jen la kvina provo Jes, jen la kvina provo priskribi ion maleblan. La kvina provo malsukcesa. Verŝajne la sesa ankaŭ estos malsukcesa, se ĝi iam okazos. Nur la libro malebla estos provo plensukcesa.