LIBERATORIUM

Wydawnictwo inne niż wszystkie, będące jednocześnie laboratorium i manufakturą, ponieważ cały proces powstawania książki, od mglistej wizji, przez pisanie, tłumaczenie, rysowanie, projektowanie, redagowanie, wykonywanie składu, łamanie, drukowanie, oprawianie, do postawienia gotowego dzieła na półce, odbywa się w jednym miejscu - na strychu domu w Dąbrowie Dolnej - oraz w jednej głowie, czyli Radosława Nowakowskiego. To sprawia, że książka jest dziełem integralnym, wszystkie jej elementy są do siebie dopasowane i biorą mniejszy lub większy udział w opowiadaniu tej lub innej historii, wszystkie mają jakąś wartość semantyczną (co wcale nie znaczy, że niedopuszczalne jest, by któraś faza owego procesu odbywała się gdzie indziej: często przecież piszę i rysuję w podróży, mogę też skorzystać z usług jakiejś drukarni... z tym nie ma problemu - trochę większym problemem byłyby zapewne inne głowy...)

RADOSŁAW NOWAKOWSKI
Jestem jedynym pracownikiem LIBERATORIUM: wydawcą, pisarzem, tłumaczem, projektantem, redaktorem, rysownikiem, drukarzem, introligatorem... Także muzykiem.
Studiowałem architekturę, lecz zamiast domów buduję książki. Od prawie czterdziestu lat gram na bębnach muzykę fruwającej ryby z zespołem OSJAN. Czasami projektuję różne rzeczy. Tłumaczę też różne rzeczy, choć najczęściej eseistykę i prozę.

DĄBROWA DOLNA
Wioska na końcu świata czyli w środkowej Polsce u podnóża Łysogór, być może najstarszych gór w Europie, któż to jednak wie...

KSIĄŻKI
Powstają od połowy lat 1970. Najpierw przy użyciu maszyny do pisania, kalki i wiecznych piór. Od 1993 przy pomocy komputera, drukarek igłowych, laserowych i atramentowych. Oprawiane są ręcznie. Poszczególne egzemplarzy mogą się od siebie różnić i z reguły tak jest - niektóre tytuły ewoluują, więc występują w kilku różnych wersjach.
Wszystkie książki są w nakładach otwartych, to znaczy kolejne egzemplarze powstają w miarę potrzeb. Dawniej egzemplarze były numerowane, teraz, od kilku już lat, są datowane i sygnowane, przez autora, czyli przeze mnie.
Były i są pokazywane (dawniej często, teraz coraz rzadziej) na rozmaitych wystawach indywidualnych i zbiorowych, na targach i festiwalach książek normalnych i nienormalnych, artystycznych, pięknie drukowanych, niekonwencjonalnych i innych w całej Europie, USA, Korei, Izraelu, Meksyku, Tajwanie, Japonii.
Można je znaleźć w zbiorach specjalnych
Biblioteki Narodowej w Warszawie, w Bibliotekach Uniwersytetów Łódzkiego i Poznańskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, w Bibliotekach Wojewódzkich w Kielcach i w Rzeszowie, w Bibliotece Uniwersytetu Stanforda (USA), w Wexford Arts Centre (Irlandia), The New York Public Library, The British Library, Canadian Centre for Architecture w Montrealu, Kunstindustrimuseum w Kopenhadze, Musashino University of Art w Tokio i innych, jak również w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.
W księgarniach bywają sporadycznie. Najlepiej zapoznać się z nimi można tutaj, w liberatoryjnej czytelni.
Chociaż mają różne tytuły, wszystkie są tylko kolejnymi częściami NIEOPISANIA ŚWIATA.

LINUX
Od kilkunastu lat do wszystkich prac związanych z powstawaniem moich książek i hipertekstów używam systemu operacyjnego Linux i nie ma zamiaru zmieniać go na inny.
 LIBERATORIUM

T
he publishing house (rather small press) different than the others because the whole process of book making (imagining, writing, drawing, designing, editing, typesetting, layouting, printing, binding) occurs in one place - in the attic of my house in Dąbrowa Dolna - and in one head, in my, Radosław Nowakowski's, head. Thus a book published by LIBERATORIUM is really a coherent work, all its elements fit well one to another, take part in telling the story and have semantic value (some more, some less) – of course, this does not mean that a part of the process can not occur outside: I often write and draw while travelling, I can also go to a big printing studio... other places are not a problem, but other heads may be a problem...

RADOSŁAW NOWAKOWSKI
I am the owner and the only employee of LIBERATORIUM: writer, editor, translator, designer, draughtsman, typographer, printer, binder... And a musician.
I was studying architecture, but instead of houses I build books. For almost forty years I've been playing the music of a flying fish with Polish group OSJAN. Sometimes I design various things. I also translate various things, but mostly essays and novels.

DĄBROWA DOLNA
A village sited at the edge of the world or in the central Poland at the foot of The Bald Mountains (Łysogóry), maybe the oldest mountains in Europe, who knows...

BOOKS
I've been making them since the mid 1970s. At first using an old typewriter, carbon paper and fountain pens. Then, since 1993, a computer, dot matrix, laser and inkjet printers. They are hand bound. Copies can differ one from another. Some titles evolve and can have two or three versions (as if the same soul in a different body).
All editions are open which means new copies are produced as they are needed. Formerly the copies were numbered, now they are dated.
The books have been shown (now not as often as before) at numerous group and solo exhibitions,  at fairs and festivals of books: normal, abnormal, artist's, fine press, avant-garde, experimental, unconventional, any kind... all over Europe, in the USA, Korea, Israel, Mexico, Taiwan, Japan.
Are in the collections of the National Library in Warsaw, Book Art Museum in Lodz, Lodz University, Poznań University, Krakow Pedagogic Uiversity, Stanford University, Wexford Arts Centre in Ireland, The New York Public Library, The British Library, Canadian Centre for Architecture, The Danish Museum of Art and Design, Musashino University of Art in Tokyo, Kielce Voivodship Library, Rzeszów Voivodship Library, and others, as well as in private collections in Poland and abroad.
They can be found sporadically in book shops. The best chance to thumb them through (or to read them a little) is to visit the Liberatorium reading room.
Although they have different titles all of them are but parts of NONDESCRIPTION OF THE WORLD.

LINUX
For a dozen years I have been using Linux operating system and open source software for all works necessary to create both books and hypertexts and I'm not going to migrate to any other system.
 LIBERATORIUM

Eldonejo alia ol ĉiuj aliaj eldonejoj, estanta samtempe laboratorio kaj manufaktureto, ĉar la tuta procezo de librofarado (imagado, verkado, skribado, desegnado, projektado, redaktado, kompostado, printado, bindado) okazas en unu loko – en la subtegmento de la domo en Dąbrowa Dolna - kaj en unu kapo, en la kapo de Radosław Nowakowski. Pro tio la libro eldonita far LIBERATORIUM estas aĵo plenkohera, ĉiuj ĝiaj elementoj estas bone ĝustigitaj unu al alia kaj partoprenas en rakontado, havas ian semantikan valoron (tamen tio ne malebligas, ke iu fazo de la procezo okazu ie alie: ja ofte mi skribas kaj desegnas vojaĝe, mi ankaŭ povus kunlabori kun iu presejo... lokoj ne estas problemo – vere granda problemo estus aliaj kapoj...)


RADOSŁAW NOWAKOWSKI
Mi estas la ununura laboristo (dungato kaj dunganto) de LIBERATORIUM: eldonisto, verkisto, tradukisto, desegnisto, redaktoro, presisto (printisto), bindisto... Ankaŭ muzikisto.Mi studis arkitekturon, sed anstataŭ domojn mi konstruas librojn. De preskaŭ kvardek jaroj mi ludas sur tamburoj la muzikon de fluganta fiŝo kun la grupo OSJAN. De tempo al tempo de projektas diversaĵojn. Mi ankaŭ tradukas diversaĵojn, kvankam plej ofte eseojn kaj prozaĵojn.  

DĄBROWA DOLNA
La vila
ĝo situanta ie ĉe rando de la mondo aŭ en meza Pollando ĉe bazo de Montoj Kalvaj (Łysogóry), probable la plej maljunaj montoj en Eŭropo...

LIBROJ
Estas verkataj kaj farataj ekde mezo de 1970 jaroj; unue uzante simplan malnovan tajpilon, karbonpaperon kaj ordinarajn fontoplumojn; de 1993 pere de la komputilo kaj printiloj nadlaj, laseraj kaj inkaj. Ĉiuj estas bindataj mane. Ekzempleroj povas diferenci unu de alia – iuj titoloj evoluas, do ili ekzistas eĉ en kelkaj versioj.
E
ldonoj estas apertaj kio signifas, ke sekvaj ekzempleroj estas farataj laŭbezone. Antaŭe ekzempleroj estis numerataj, nun estas datataj.
Estis montrataj (kaj estas, sed nun malpli ofte) je diversaj grupaj kaj individuaj ekspozicioj, je foiroj kaj festivaloj de libroj normalaj kaj nenormalaj, artaj, belege presitaj, nekonvenciaj kaj alispecaj en tuta Eŭropo, Usono, Koreio, Izraelo, Meksikio, Tajvano, Japanio. Oni povas trovi ilin en la Nacia Biblioteko en Varsovio, Biblioteko de Lodzo Universitato, Biblioteko de Poznano Universitato, Biblioteko de Universitato Pedagogia en Krakovo, Muzeo de Libro Arta en Lodzo, Biblioteko de Stanford Universitato, Wexford Arts Centre en Irlandio, The New York Public Library, The British Library, Canadian Centre for Architecture en Montrealo, Kunstindustrimuseum en Kopenhago, Musashino Universitato de Arto en Tokio, Kielce Vojevodeja Biblioteko, Rzeszów Vojevoda Biblioteko, kaj aliaj; ankaŭ en la kolektoj privataj en Pollando kaj eksterlande.
Sporade ili troveblas en librovendejoj. La plej bona ŝanco foliumi ilin kaj ion tralegi estas dum la vizito en liberatoria legejo.
Kvankam la libroj havas diversaj titolojn, ili ĉiuj estas nur la sekvaj partoj de MALPRISKRIBAĴO DE LA MONDO.


LINUKSO
Jam dekkelkajn jarojn Liberatorium uzas Linukson por ĉiuj laboroj ligitaj kun produktado de libroj kaj hipertekstoj kaj ne intencas anstataŭigi ĝin per iu alia operaciumo.