Radosław Nowakowski

TAJNA KRONIKA SABINY
piąta jesieńwersja pierwsza (2001-2017): labirynt
powstało kilkanaście egzemplarzy; ze względu na zbyt skomplikowany i czasochłonny proces produkcji, w 2017 roku została zastąpiona wersją prostszą, karuzelową


wersja druga: karuzela
ISBN: 978-83-61946-0
rok:
2001/2017
format: 25x25 cm
oprawa: surowa twarda tektura +  pudełko
papier: biały 160g
druk:  atramentowy
język: polsko-bleblajski
nakład otwarty
cena:  200 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]
            

To bardzo pokrętna i nikogo nie pouczająca historia o tym, jak dziewczynka potrafiąca pisać we wszystkie strony niespostrzeżenie dla samej siebie zamienia się w dziewczynkę potrafiącą pisać tylko od lewej do prawej i uznającą inne kierunki pisma za dziwaczne i godne jedynie politowania i zmiany na ten jedyny właściwy i naturalny .... Albo o tym jak homo zamiast stać się sapiens staje się catholicus, albo polonicus, albo britanicus, albo islamicus, albo sovieticus, albo democraticus, albo ..... Prawie nigdy zaś nie staje się homo homicus .....
Wydrukowana czcionką specjalnie zaprojektowaną na bazie pierwszych liter pisanych przez Sabinę (ażeby wymądrzanie się nie było zbytnim wygłupianiem się). W tle (albo na pierwszym planie) jej rysunki i malunki: te najwcześniejsze i te trochę půźniejsze. A czasami i gdzieniegdzie pieczątki.
Książkę trzeba nieustannie obracać, niczym kota ogonem, ponieważ tekst na jednej stronie jest przekręcony o 90 stopni w stosunku do tekstu na drugiej.
Radosław Nowakowski
SABINA'S SECRET CHRONICLE
the fifth autumnversion one (2001-2017): labyrinth
a dozen copies were made; due to very complex and time consuming production process in 2017 it has been replaced with a new, more simple, merry-go-round version


version two: merry-go-round
ISBN: 978-83-61946-0
year:  2001/2017
size: 25x25 cm
covers: hard raw cardboard + slipcase
paper: white 160g
print: inkjet printer
language: Polish-Bleblay
open edition
prize: 80 EUR (including shipping)  >>> [shop]


Itís a labyrinth like, very tangled, totally undidacted story trying to tell how a little girl able to write in any direction transforms, unnoticeably for herself, into a little girl able to write only from left to right and considering all other directions of script as strange and pityful thus good only to be changed for this right and natural one ..... Or how homo instead of becoming sapiens becomes catholicus or polonicus or britanicus or islamicus or sovieticus or democraticus or ..... and almost never homo homicus .....
Printed with a font specially designed for this book and based on the first letters written by Sabina (thus giving the philosofication a bit another dimension). In the background (or maybe in the front) her drawings and paintings: the earliest ones and later ones. And from time to time, from place to place stamped letters. All the time you have to turn the book around - a very dizzy book it is, indeed.Radosław Nowakowski
SEKRETA KRONIKO DE SABINA
la kvina aŭtunoversio unua (2001-2017): labirinto
dekkelkaj ekzempleroj estis faritaj; pro tro komplika kaj penega produktado en 2017 ĝin  anstataŭis pli simpla versio karuzela

versio dua: karuzela
ISBN: 978-83-61946-0
jaro:  2001/2017
formato: 25x25 cm
kovrilo: kruda malmola kartono + skatolo
papero: blanka 160g
printo: inka printilo
lingvo: pola-bleblaja
eldono aperta
prezo: 80 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]Jen tre labirintuma kaj neniun edukanta historio pri tio kiel iu knabineto scipovanta skribi ĉiudirekte transformiĝas eĉ por si mem nerimarkeble en la knabineton scipovantan skribi nur de maldekstre al dekstre kaj konsideranta ĉiujn aliajn skribdirektojn kiel bizarajn kaj kompatindajn kaj ŝanĝendajn je tiu ununura ĝusta kaj natura ..... Aŭ pri tio kiel homo anstataŭ iĝi sapiens iĝas catholicus polonicus britanicus islamicus sovieticus democraticus aŭ .... preskaŭ neniam iĝas homo homicus...
Printita per tiparo speciale projektita je la bazo de unuaj literoj skribitaj de Sabina (por ke filozofado ne estu troa folado). Fone (aŭ fronte) ŝiaj desegnaĵoj kaj pentraĵoj: plej fruaj, unuaj kaj postaj. Kaj iufoje kaj iuloke literoj stampitaj. Kompreneble tutan tempon oni devas turni la libron (samkiel oni turnas katon voste antaŭen).