Radosław Nowakowski / Krzysztof Żarnotal
ŁYSOPISYISBN: 978-83-61946-84-7
rok: 1995 (wymyślałem, napisaliśmy)  2001 (druga wersja)  2012 (trzecia wersja)
format:  22cm x 20cm
oprawa: miękka kartonowa typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 100-120g, biały
druk: laserowy lub atramentowy
język: polski
nakład otwarty
cena: ~160 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

dotychczas powstało 13 egzemplarzy wersji pierwszej i 4 drugiej;
egzemplarze wersji trzeciej, aktualnej, nie są numerowane, lecz datowane, więc nie wiadomo ile ich powstało


Na początku to miały być tylko haiku Krzysztofa wystukiwane na maszynie do pisania na kolorowych kartkach oraz moje, nie całkiem haikalne, opowiastki drukowane na komputerowej drukarce. Potem do skrzynki na listy zaczęły trafiać inne teksty... I tak urosła książka – przybrała formę sześciu broszur rozmaitej grubości włożonych do jednej dużej koperty.
Kilka lat później jedna broszura została odrzucona, a pozostałych pięć scalonych w książkę, klasycznie kodeksową, w twardej, płóciennej oprawie.
Teraz powróciłem do pierwotnego zamysłu: pozostawiłem tylko haiku Krzysztofa i moje listy, które pisałem w odpowiedzi na nie.
Jeśli nie pomyliłem się w liczeniu, to powinna to być piąta część „Nieopisania świata”. Co nieopisuje? Miłość i czasy pionierskie osiedlania się tu, u podnóża łysawych gór, w starym sadzie, w domu z widokami z okien niezmiennie zasnutych u dołu chmurą lasu...


Radosław Nowakowski / Krzysztof Żarnotal
ŁYSOPISYISBN: 978-83-61946-84-7
year:  1995 (imagined, written)   2001 (the second version)   2012 (the third version)
size: 22cm x 20cm
covers: softbound (Japanese binding) + cardboard slipcase
paper: 100-120g, white
print: laser or inkhet printer
language: Polish
open edition
prize:
~60 EUR (including shipping)  >>> [shop]

13 copies of the first version and 4 copies of the second versions have been made so far
copies of the third version are not numbered, but numbered, so their quantity is not known


In the beginning I thought only about haiku poems typed by Krzysztof on his old typewriter, on single sheets of colour paper, and my very short stories, not so haiku-like, printed on a computer printer. Then some other texts began to be found in my letter box... Thus a book grew up – it got a form of six pamphlets, thin and thick, and put into one big envelope.
A few years later one pamphlet was removed, and the others joined into a classical hard bound codex.
Now I have come back to the very first concept: I left only poems and my letters. If I haven't made a mistake, it should be the fifth part of the „Nondescription of the World”. What is being nondescribed? Love and pioneer times of settling at the baldish mountains, in the old orchard, in the house with window views constantly veiled at the bottom with a cloud of forest...


Radosław Nowakowski / Krzysztof Żarnotal
ŁYSOPISYISBN: 978-83-61946-84-7
jaro:  1995 (elpensita kaj verkita)  2001 (la dua versio)   2012 (la tria versio)
formato: 22cm x 20cm
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 100-120g, blanka
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: pola
eldono aperta
prezo:
~60 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]


ĝis nun mi faris 13 ekzemplerojn de unua versio kaj 4 ekzemplerojn de la dua
ekzempleroj de la tria versio havas daton anstataŭ numeron, do ilia kvanto ne estas konataKomence mi pensis nur pri haikuoj tajpitaj de Krzysztof je malnova tajpilo sur diverskoloraj paperoj, kaj pri miaj mallongaj rakontetoj, ne tiom haikuaj, printitaj per ordinara komputila printilo. Poste mi komencis trovi en la leterujo aliajn tekstojn... Tiele la libro kreskis – ĝi havis la formon de ses broŝuroj, dikaj kaj maldikaj, en unu granda koverto.
Post kelkaj jaroj unu broŝuro estis forigita kaj la ceterajn mi kunigis en la libron klasike kodeksan, malmole binditan.
Nun mi revenis al mia komenca koncepto: mi lasis nur haikuojn kaj miajn rakontetojn, Se mi ne faris eraron kalkulante, ĝi devus esti la kvina parto de la “Malpriskribaĵo de la mondo”. Kion malpriskribas tiu ĉi parto? Amon kaj pionirajn tempojn de enloĝiĝado ĉebaze de montoj kalveskaj, en maljuna fruktejo, en malnova domo kun trafenestraj vidaĵoj ĉiam vualitaj ĉefunde per nubo de arbaro...