Radosław Nowakowski

NIEOPISANIE MOSKWY
Aleksy Riemizow
ZEGARISBN: 978-83-61946-60-1
rok: 1993 (pierwsza wersja drukowana na drukarce igłowej - A5, twarda okładka)  2003 (druga wersja drukowana na drukarce atramentowej - 21x21cm, twarda okładka)   2010 (trzecia wersja)
format:  26cm x 21cm
oprawa: miękka kartonowa typu japońskiego + pudełko tekturowe
papier: 90g, biały, dwóch rodzajów
druk: laserowy lub atramentowy
język: polski
nakład otwarty
cena: ~160 PLN (łącznie z kosztami wysyłki)  >>> [sklep]

dotychczas zrobiłem 21 egzemplarzy wersji pierwszej i drugiej
egzemplarze wersji trzeciej, aktualnej, nie są numerowane, lecz datowanePrawie sto dwadzieścia lat temu Aleksy Riemizow napisał niewielką powieść Zegar. Opowiada ona między innymi historię Kostii Kłoczkowa. Kostia miał krzywy nos i śmiało się z niego całe miasteczko. Dlatego pewnego dnia Kostia postanowił się zemścić i zepsuł zegar na soborowej wieży. Myślał, że w ten sposób stanie się się panem czasu, a ci co się z niego śmiali będą jego poddanymi. Zresztą różne rzeczy sobie myślał Kostia...
Dziewięćdziesiąt lat po powstaniu Zegara przetłumaczyłem tę książkę. I tak się złożyło, że kiedy ją tłumaczyłem, pojechałem na kilka dni do Moskwy. Miałem tam zagrać koncert i miałem poszukać jednego słowa, którego nie mogłem znaleźć z żadnym słowniku, a które wydawało się bardzo dla książki ważne. O tym co się tam działo opowiada Nieopisanie Moskwy. A działy się tam dziwne rzeczy. Przede wszystkim z czasem.
Wyszło więc na to, że Nieopisanie Moskwy komentuje Zegar, a Zegar komentuje Nieopisanie Moskwy. Dlatego są razem. Zaglądają sobie w oczy.
Dziesięć lat po powrocie z Moskwy postanowiłem tę książkę ukwadratowić. I upić wszystkie akapity.
Siedem lat później zmieniłem tylko format i sposób oprawy.

Radosław Nowakowski
NONDESCRIPTION OF MOSCOW
Aleksy Riemizow
THE CLOCK
ISBN: 978-83-61946-60-1
year:  1993 (the first version printed on dot matrix printer - A5, hardbound)  2003 (the second version printed on ink jet printer - 21x21cm, hardbound)  2010 (the third version)
size: 26cm x 21cm
covers: softbound (Japanese binding) + cardboard slipcase
paper: 90g, white, two kinds
print: laser or inkjet printer
language: Polish
open edition
prize:
~60 EUR (including shipping)  >>> [shop]

21 copies of the first and the second versions have been made so far
copies of the third version  are dated so their number is not known


Almost one hundred and twenty years ago Aleksy Remizov wrote a short novel titled The Clock. It tells a story, among others, of Kostia Klochkov. Kostia had a crooked nose and the whole town laughed at him. One day he decided to take revenge and damaged the clock on a cerkov tower. He thought he would thus become the master of time, while those who used to laugh at him would be his subjects. Indeed, Kostia thought different things .....
Ninety years after The Clock had been written I translated this book. And it just happened that when I was working on it I went to Moscow for a few days. I was to play a concert there and I was to look for one word that seemed very important for the book and I couldn’t find in any dictionary. Nondescritpion of Moscow tells what was going on there and then. Really strange things were going on there and then. Mainly with and due to time.
So, Nondescription of Moscow comments The Clock while The Clock comments Nondescription of Moscow. That is why they are together. Looking into each other’s eyes.
Ten years after I had come back from Moscow I decided to make this book a square. And to get all paragraphs drunk.
Seven years after I have changed only the size and binding.

Radosław Nowakowski
MALPRISKRIBAĴO DE MOSKVO
Aleksy Riemizow
LA HORLOĜ
OISBN: 978-83-61946-60-1
jaro:  1993 (la unua versio printita nadle - A4, malmole bindita)  2003 (la dua versio printita inke - 21x21cm, malmole bindita)  2010 (la tria versio)
formato: 26cm x 21cm
kovrilo: mola (bindita japane) + kartona skatolo
papero: 90g, blanka
printo: lasera aŭ inka printilo
lingvo: pola
eldono aperta
prezo:
~60 EUR (inkluzive sendokostojn)  >>> [vendejo]


ĝis nun mi faris 21 ekzemplerojn de unua kaj dua versioj
ekzempleroj de la tria versio havos daton anstataŭ numeroAntaŭ preskaŭu cent dudek jaroj Aleksiej Riemizov verkis negrandan novelon titolitan Horloĝo. Ĝi rakontas la historion de Kostia Kloĉkov. Kostia havis kurban nazon kaj la tuta urbeto ridis pri li. Tial iutage Kostia decidis venĝi kaj li difektis la horloĝon sur la cerkova turo. Li pensis, ke tiamaniere li iĝis la mastro de tempo kaj tiuj kiuj primokis lin estos lian subuloj. Nu, diversaĵojn pensadis Kostia .....
Naŭdek jaroj post kiam Horloĝo estis verkita mi tradukis tiun ĉi libron. Kaj okazis, ke dum mi estis ĝin tradukanta mi veturis al Moskvo por kelkaj tagoj. Mi estis ludonta tie koncerton kaj mi ankaŭ estis serĉonta unu vorton, kiu estis gravega por la libro kaj kiun mi povis trovi en neniu vortaro. Malpriskribaĵo de Moskvo rakontas pri tio kio okazis tie kaj tiam. Kaj bizaraĵoj estis tiam kaj tie okazantaj. Ĉefe pri tempo.
Do, rezulte, Malpriskribaĵo de Moskvo komentas Horloĝon kaj Horloĝo komentas Malpriskribaĵon de Moskvo. Tial ili estas kune. Rigardas enokule unu al alia.
Dek jaroj post kiam mi revenis de Moskvo mi decidis kvadratigi la libron. Kaj ebriigi ĉiujn paragrafojn.
Post sep jaroj mi ŝanĝis nur la formaton kaj bindmanieron.